Privacyverklaring Kansspelcommissie

Samenvatting

 

De Kansspelcommissie gevestigd te Kantersteen 47, 1000 Brussel is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens via

·         de Website www.gamingcommission.be;

·         het E-mailadres info@gamingcommission.be

 

De Kansspelcommissie verwerkt de persoonsgegevens die via deze twee kanalen worden doorgegeven voor volgende doeleinden:

·         Het uitvoeren van de wettelijke taken van de Kansspelcommissie;

·         Verbetering van de werking van de Kansspelcommissie en de Website;

·         Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

·         Compliance met de geldende wetgeving.

 

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds uw toestemming in te trekken.

 

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

·         Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;

·         In het geval van een aanvraag tot opheffing van uitsluiting: de Kansspelinrichtingen;

·         Verwerkers die voorzien in het bemannen van de Helpdesk. 

 

Voorwoord door de Voorzitter van de Kansspelcommissie, de heer E. Marique, en het Secretariaatshoofd van de Kansspelcommissie, de heer P. Naessens

De Voorzitter en het Secretariaatshoofd van de Kansspelcommissie verklaren, via het veiligheidsorgaan, gevormd door het Uitvoerend Comité van de Kansspelcommissie, de IT-manager en de gemandateerde beveiligingsfunctionaris, dat de veiligheid van de informatie onafhankelijk van het medium een belangrijk en permanent punt van zorg is in de werking van de Kansspelcommissie, waarvan een belangrijke taak erin bestaat de gegevens van de kansspelen in België te beveiligen en te controleren.

Het belangrijkste doel van informatiebeveiliging is het waarborgen van de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens, dit volgens de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (kortweg de GDPR). Dit wordt bereikt door maatregelen toegepast op informatiesystemen, al dan niet geautomatiseerd.

Met deze verklaring verbinden de ondertekenaars zich om de initiatieven die binnen dit kader vallen te ondersteunen en de nodige middelen vrij te geven voor hun realisatie, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en de prioriteiten van het uit te voeren beleid. Van medewerkers en managers op alle niveaus wordt verwacht dat ze ook het bovenstaande principe ondersteunen.

Informatiebeveiliging, richtsnoeren en te volgen procedures zijn het onderwerp van bewustmaking en veiligheidsopleiding en zullen blijvend worden geïntegreerd in de cultuur van de organisatie.

1.        Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. Kansspelcommissie: De Kansspelcommissie is een commissie bij de FOD Justitie en werd opgericht bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en werd gewijzigd door de wetten van 10 januari 2010. Haar taak is drieledig en bestaat uit adviseren aan de regering en het parlement, beslissen over het toekennen van verschillende types van licenties en optreden als controleorgaan.
 2. Website: De website van de Kansspelcommissie, gamingcommission.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door de Kansspelcommissie.
 3. E-mailadres: Het e-mailadres van de Kansspelcommissie, info@gamingcommission.be en afgeleiden ontwikkeld en beheerd door de Kansspelcommissie
 4. Helpdesk: De locatie en/of personen waar vragen kunnen worden gesteld, storingen kunnen worden gemeld of advies kan worden verkregen over alles wat valt binnen de bevoegdheden van de Kansspelcommissie.
 5. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 6. Verwerking: Elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen. Hieronder vallen het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.
 7. Kansspelinrichting: Kansspelinrichtingen zijn de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden geëxploiteerd.

2.        Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de Website door de bezoeker of het verzenden van een e-mail naar het E-mailadres van de Kansspelcommissie.

De Kansspelcommissie hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is de Verordening (EU) 2016/679, beter bekend als de GDPR, van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

De Kansspelcommissie treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

3.        Welke persoonsgegevens

a)   Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

De Kansspelcommissie kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken via het contactformulier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en rijksregisternummer;
 • Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum en geslacht
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier, dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van de Kansspelcommissie te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

De Kansspelcommissie kan via e-mails die verstuurd worden naar het E-mailadres de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer en handtekening;
 • Persoonlijke bijzonderheden: geboorteplaats, nationaliteit, geldigheidsduur van de identiteitskaart, geboortedatum, geslacht en plaats van afgifte van de identiteitskaart;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

b)   Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

De Kansspelcommissie kan via zijn Website Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies. De Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie.

4.        Doeleinden en rechtsgronden

De Kansspelcommissie verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Het uitvoeren van de wettelijke taken van de Kansspelcommissie;

Wettelijke verplichting

Verbetering van de werking van de Kansspelcommissie & de Website; 1

Gerechtvaardigd belang 1

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

Uitvoering overeenkomst

Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

1Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van de Kansspelcommissie. Verbetering van de werking van Kansspelcommissie is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

Indien de Kansspelcommissie persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een nieuw doeleinde, zal de Kansspelcommissie voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5.        Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door de Kansspelcommissie verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen de Kansspelcommissie worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

De Kansspelcommissie kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Kansspelcommissie Persoonsgegevens verwerken.

De Kansspelcommissie geeft Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • In het geval van een aanvraag tot (opheffing van) uitsluiting: de Kansspelinrichtingen;
 • Verwerkers die voorzien in het bemannen van de Helpdesk;
 • Aangeduide deskundigen bij de Kansspelcommissie.

6.        Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. 

7.        Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissen van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot de Kansspelcommissie Kantersteen 47, 1000 Brussel of info@gamingcommission.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

8.        Anonieme gegevens

Het is de Kansspelcommissie toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten de Kansspelcommissie niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

9.        Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

10.        Wijzigingen

De Kansspelcommissie houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 13 maart 2019.

11.        Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien de Kansspelcommissie de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van de Kansspelcommissie om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

12.        Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de Kansspelcommissie is gelegen (België).

13.        Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u met ons contact opnemen op het adres Kantersteen 47, 1000 Brussel of via het e-mailadres info@gamingcommission.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be. U kan ook steeds de website bezoeken: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.